STYPENDIA SZKOLNE 2020/202

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ W MOPS W GŁOGOWIE WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do 15.09.2020

Ważne: na wniosku musi znajdować się pieczątka szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej MOPS Głogów, bądź pobrać w placówce MOPS- ul. Sikorskiego 4.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł

 Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z miesiąca sierpnia oraz wszystkie dodatkowe środki pieniężne- świadczenia rodzinne, alimenty, zasiłki, dofinansowania do mieszkań itp. (do dochodu nie wlicza się świadczenia 500+).