Szkoła z tradycjami wojskowymi

Jednym z wiodących punktów programu wychowawczego Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w Głogowie obok wychowania młodzieży na świadomych, respektujących wartości demokratyczne i kochających ojczyznę obywateli jest popularyzacja tradycji i chwały Wojska Polskiego. Dokonuje się to m.in. poprzez realizację autorskich programów: Edukacji patriotycznej oraz Współpracy z organizacjami kombatanckimi, które poprzez bogactwo form pozwalają uczniom nie tylko stykać się z żywą historią zapisaną w biografiach ludzi, ale również włączać się w realizację rozlicznych przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących dzieje ojczyste i chlubne epizody oręża polskiego na gruncie głogowskim przyczyniając się w ten sposób do pogłębiania i ugruntowania świadomości historycznej środowiska lokalnego.

Szkoła od lat angażuje się w upowszechnianie idei i tradycji kombatanckich, upamiętnianie dorobku i spuścizny rozmaitych środowisk niepodległościowych oraz promocję polskich Sił Zbrojnych i zawodu żołnierza. Czyni to poprzez przygotowywanie uroczystości mających charakter barwnych inscenizacji osadzonych w realiach historycznych, których walorem są oryginalne scenerie, stroje, oprawa muzyczna, efekty dźwiękowe oraz elementy ceremoniału wojskowego. Niezwykle istotny walor edukacyjny mają organizowane cykliczne wystawy tematyczne, ekspozycje okolicznościowe, gazetki promujące tradycje i teraźniejszość polskiej armii, spotkania, prelekcje, projekcje filmów i wiele innych. Gimnazjum posiada bogatą kolekcję umundurowania oraz akcesoriów wojskowych pozyskanych m.in. dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych ze szkołą organizacji wojskowych: Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Szefowie powiatowych struktur w/w organizacji: st. chor. szt. Jerzy Nagoda oraz płk Adam Kęstowicz regularnie odwiedzają placówkę wspierając ją w realizacji założonych celów.

Gimnazjum od lat opiekuje się miejscami pamięci narodowej- mogiłami żołnierzy LWP poległymi w okresie walk o Głogów podczas II wojny światowej: Ta troska koncentruje się nie tylko na wizualnej dbałości o estetykę, ale też na podtrzymywaniu pamięci o historii i symbolice tego miejsca. Istotny wkład w to dzieło wnosi mgr Justyna Zarazińska – koordynatora akcji. Jedną z najnowszych inicjatyw jest pomysł utworzenia w szkole Klubu Przyjaciół Wojska, którego członkowie poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi- uczestnikami walk i misji pokojowych, organizację imprez o charakterze patriotyczno-wojskowym będą rozwijać wiedzę i zamiłowania w przedmiocie szeroko pojętej obronności kraju. W przyszłym roku szkolnym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki koordynator edukacji patriotycznej i obywatelskiej w placówkę pomysłodawca w/w przedsięwzięć oraz członek głogowskiego koła ZWiR WP mgr Paweł Trojan wygłosi wykład połączony z pokazem zatytułowany „Za mundurem, panny sznurem” poświęcony symbolom i tradycjom wojskowym oraz znaczeniu wojska w systemie bezpieczeństwa państwa.

Właściwej realizacji wytyczonych celów sprzyja życzliwość Dyrekcji szkoły mgr Barbary Markowskiej-Oling oraz mgr Grażyny Myśków. Nie sposób nie wspomnieć w tym kontekście o zaangażowaniu rodziców oraz pomocny nauczyciela historii mgra. Sławomira Olejnika, realizującego zajęcia edukacji patriotycznej i edukacji dla bezpieczeństwa w naszej szkole.

Za zasługi w dziele umacniania patriotyzmu wśród młodzieży oraz opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej sztandar szkoły został odznaczony złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, krzyżem „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych a w najbliższym czasie zostanie uhonorowany złotym krzyżem „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Zdjęcia z opieki nad grobami w galerii

Mgr Paweł Trojan